admin

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory

สุมิพล รับมอบโล่เกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณแก่ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SIMTEC มอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมให้กับทีม WorldSkills Thailand – Toyota

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมทฤษฏีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

SIMTEC จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)”

SIMTEC จัดอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” ตามโครงการเพิ่มทักษะเครื่องมือวัด สำหรับนักศึกษาคณะฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ สจล.

คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ”

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

SIMTEC ร่วมกับ Mitutoyo สนับสนุนทีมวิทยากร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านมาตรวิทยามิติ”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด (Mitutoyo) ร่วมสนับสนุนทีมวิทยากรใน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านมาตรวิทยามิติ” (Train the Trainer)

สุมิพล จัดอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติเป็นการเฉพาะให้แก่บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

MEGATech สัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสายอุตสาหกรรม ยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปีนี้เป็นปีสำคัญ อีกวาระครบรอบ 35 ปีของสุมพล ถือได้ว่าได้ดำเนินธุรกิจมา ยาวนานและได้สั่งสมประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตลอดจนกระบวนการผลิตอัจฉริยะซึ่งประกอบด้วยระบบ อัตโนมัติและเชื่อมต่อข้อมูลในการพัฒนาการผลิตและการลด ต้นทุน สุมิพลมีความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพในสายงานนี้ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ชั้นนำ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถรองรับความต้องการทุกด้าน กล่าวได้ว่าสุมิพลเป็นศูนย์รวมของเครื่องมือเครื่องใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิตที่พร้อมสรรพ (The Total Industrial Service Provider) สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอุตสาหกรรมต่างประสบปัญหา หนัก จากการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบัดนี้ค่อยๆ คลี่คลายดีขึ้นแล้ว จึงเป็นโอกาสที่ปรับปรุงพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเข้าใจและมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย สุมิพล ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ระยะปานกลาง 3 ปี (2565-2567) โดยใช้ สโลแกนว่า “Agile Technology” ซึ่งหมายถึงความคล่องแคล่ว …

MEGATech สัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More »

SIMTEC ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันที่ 28 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา