admin

SIMTEC ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและออกแบบระบบ IoT เพื่ออุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและออกแบบระบบ IoT เพื่ออุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สถาบัน SIMTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) โดยมีนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมงาน จากนั้นผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง 704 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน SIMTEC Learning Factory

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เพื่อศึกษาดูงาน Learning Factory; Smart Production Line โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

SIMTEC ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนปวช.-ปวส. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าศึกษาดูงาน Learning Factory

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นปวช. สาขาช่างกล และระดับชั้นปวส. สาขาเทคนิคการผลิต จำนวนทั้งสิ้น 28 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน SIMTEC Learning Factory รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ

5 หน่วยงานความร่วมมือ จัดเวทีเสวนา “ยกระดับทักษะองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันกับโลกดิจิทัล” เสริมความเข้มแข็งการพัฒนากำลังคนใน SMEs ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) (TPQI) สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมจัดงานสัมมนา “ยกระดับทักษะองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันกับโลกดิจิทัล บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบการสาธิตเครื่องมือการบริหารพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ประชุมความร่วมมือ แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคณะผู้บริหารและผู้แทนความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรจากทั้ง 13 องค์กร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผอ.สรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมความร่วมมือ แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรจากทั้ง 13 องค์กร

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์แนะแนวจาก 13 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้การผลิตอย่างมืออาชีพ (NEW INNOVATOR MANUFACTURING TECHNOLOGY)”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2665 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ฝ่ายแนะแนวจำนวน 22 ท่านจาก 13 โรงเรียน

คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าศึกษาดูงาน Learning Factory SIMTEC

ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับคณะคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปวช.ปีที่3 และ นักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) จำนวน 82 คนข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก ตามโครงการความร่วมมือ EEC HDC

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก จำนวนทั้งสิ้น 24 คน

SIMTEC เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมเข้ารับประกาศนียบัตร “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา”ในงานครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในโอกาสวันครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา