เยี่ยมชม

SIMTEC ต้อนรับ ผู้แทนจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและคณะ เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ นางสาวจารุศรี จิรวิสิฐกุล ผู้แทนจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและคณะฯ เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาในอนาคตระหว่างทั้งสองสถาบัน

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory

SIMTEC ต้อนรับผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line

SIMTEC ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory

SIMTEC ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

SIMTEC ต้อนรับ ผู้เข้าอบรบหลักสูตร “Supervisor ขั้นเทพ รุ่นที่ 4” ศึกษาดูงาน Learning Factory

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Supervisor ขั้นเทพ รุ่นที่ 4 การพัฒนาคนและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อยกระดับความรู้ในด้านทักษะและการบริหารจัดการทีม รวมถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน และ QCDSE

SIMTEC ต้อนรับ รองคณบดี ​คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี​ เข้าเยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ดร.เอก​บุตร​ อยู่​สุข รองคณบดี ​คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ และ​ ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละ​มัย ประธาน​หลักสูตร​เทคโนโลยี​อัตโนมัติ​และ​หุ่นยนต์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กาญจนบุรี​

SIMTEC ต้อนรับ สมาชิกโครงการพัฒนาอาชีพสนับสนุนอาจารย์โรงเรียนพระดาบส ฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบการผลิตอัตโนมัติ”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ นางเบญจมาศ อินทรสุขศรี นายกสโมสรโรตารีสุขุมวิท และเหล่าสมาชิกสโมสรฯ พร้อมด้วยอาจารย์วิทูล สายแก้ว และคณะครูจากโรงเรียนพระดาบส เดินทางมาร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระบบการผลิตอัตโนมัติ”

SIMTEC ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ดำรงศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory

SIMTEC ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี และ ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)