หลักสูตร Lean Automation System Integrators – LASI

.

จำนวนเปิดรับสมัคร
25 คน
ราคาค่าคอร์ส
8,000-12,000
ระยะเวลาเรียน
3 วัน / Group
รูปแบบการเรียน
เรียนภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (Work Shop)
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

 • เรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน
 • การวิเคราะห์กระบวนการ VSM,MIFC (Big System)
 • การจำลองกระบวนการผลิตและวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม GD.findi
 • ฝึกปฏิบัติเพิ่มความเข้าใจของระบบการผลิตแบบลีน (LEAN Manufacturing Basic Practical Manual line)
 • การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบธรรมดาสู่การผลิตอัตโนมัติแบบลีน
 • การออกแบบไลน์การผลิตสำหรับระบบอัตโนมัติแบบลีน (System Design for Automation)
 • เรียนรู้ TPM เพื่อรักษาระดับ OEE อย่างลึกซึ้ง
 • การปรับปรุงเครื่องจักรและสายการผลิตแบบลีน (Lean KAIZEN)
 • การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต (introduction CPS, IIOT)
 • ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมหุ่นยนต์แบบลีน (Lean Robot Operation)
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC
 • ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เสมือนจริง (VC Operation)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อพัฒนาผู้ที่สนใจ หรือบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้บริหาร วิศวกรที่ต้องการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้ หรือผู้สร้างระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานตามหลักการของระบบการผลิตแบบลีนอัตโนมัติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้สนใจ หรือผู้สร้าง,ผู้ใช้ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • บุคลากร ผู้บริหาร ในสถานประกอบการที่สนใจ นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้งานรวมถึงผู้สร้างระบบ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างและบูรณาการระบบอัตโนมัติ

*ขณะนี้คอร์สมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ขอบคุณที่ท่านสนใจ

สมัครแล้ว

4 คน

จำนวนที่รับ

25 คน

ข้อมูลผู้เข้าอบรม (Customer)

ข้อมูลสถานประกอบการ

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด

ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของสถาบันและพันธมิตรของสถาบันฯ กรณีที่สถาบันจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเพิ่มวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่สถาบันแจ้งเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่  [email protected]