หลักสูตร LIPE (LEAN IOT PLANT MANAGEMENT EXECUTION) BEGINNER

จำนวนเปิดรับสมัคร
30 คน
จำนวนวันอบรม
อบรม 3 วัน
ราคาค่าอบรม
9,000 /Net.
รูปแบบการเรียน
เรียนภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (Work Shop)
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

หัวข้อการฝึกอบรม

• General Introduction to Lean IoT
• OEE based on TPM
• OEE with Testbed (Gemba Exercise)
• Introduction to sensor type
• Connection Sensor with Training Kits
• Introduction to data transfer
• Introduction to Visualization: Loss Temple
• Introduction to data analysis

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

อธิบายภาพรวมของ Lean IOT

(Introduction to Lean IoT)

การส่งข้อมูลเซนเซอร์ผ่านระบบ IoT ไปยังระบบคลาวน์

(Data Transfer to Cloud)

การแสดงข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

(Data Visualization to improve production processes by Loss Template)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สถานประกอบการต้องอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต
  • สามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 คน/ สถานประกอบการ
  • สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และวิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าจากการทํางานของเครื่องจักร โดยใช้การวางระบบ IoT อุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร Machine Monitoring (OEE) เป็นการเรียนและประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things (IoT) อย่างง่ายที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร โดยใช้แนวทางของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) โดยการวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) เพื่อที่จะลดความสูญเปล่า (Loss)ของเครื่องจักร และลดต้นทุนในการผลิต

วันที่รายละเอียด
เนื้อหาอบรมวันที่ 1– ความสำคัญของระบบ IoT เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ และสายการผลิต โดยใช้หลักการของระบบ Lean Manufacturing และ TPM เพื่อใช้ในการบริหารโรงงาน และเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
– การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ OEE  เป็นตัวชี้วัดและสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพปัจจุบัน
– เรียนรู้ผ่านชุดสาธิตที่เป็นระบบ Automation เพื่อเรียนรู้ สังเกตการณ์และแยกแยะ Loss ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
– เรียนรู้ผ่านชุดสาธิต Automation ที่จำลองสายการผลิต เพื่อเรียนรู้ Loss และวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
เนื้อหาอบรมวันที่ 2– การเลือกใช้ระบบ Sensor สำหรับข้อมูล IoT และเครื่องมือต่างๆ
– เรียนรู้การเชื่อมต่อเซนเซอร์กับชุดฝึกอบรม
– การส่งข้อมูลเซนเวอร์ผ่านระบบ IoT (Data Transfer) ไปยังระบบคลาวน์ (Clound)
– เรียนรู้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ในชุดฝึกอบรมกับชุดสาธิต (Plarail) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา
เนื้อหาอบรมวันที่ 3– การแสดงข้อมูล (Data Visualization) ที่จำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
– เรียนรู้วิธีการแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Loss Template
– การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพสายการผลิต
– สรุปและประเมินผลการอบรม (Conclusion)

*ขณะนี้คอร์สมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ขอบคุณที่ท่านสนใจ

สมัครแล้ว

0 คน

จำนวนที่รับ

30 คน

ข้อมูลผู้เข้าอบรม (Customer)

ข้อมูลสถานประกอบการ

กรุณาระบุ เพื่อการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด

ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของสถาบันและพันธมิตรของสถาบันฯ กรณีที่สถาบันจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเพิ่มวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่สถาบันแจ้งเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่  [email protected]