SIMTEC และ  OMRON ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ (OMRON) ร่วมสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวบน PLC สำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” และหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคุมขั้นสูงในการยกระดับงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วย PLC”  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ในวันที่ 8-10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรเครือข่ายการพัฒนาจากสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน เช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ บริษัท ฟอร์เบส จำกัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ (OMRON), สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC), และผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากกลุ่มงานวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม  ด้านธุรกิจและบริการ ด้านเกษตรกรรมและประมง ด้านพัฒนาวิชาชีพพื้นฐาน กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูให้มีมาตรฐาน ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพครู มีการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับระดับหลักสูตรการพัฒนา เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้เป็นต้นไป 

Scroll to Top