SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Processing ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง

ซึ่งได้รับการสนันสนุนจาก AMEICC มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Processing ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง Read More »