Lean IoT for Quality Course

.

โครงการอบรมหลักสูตร LIPE Lean IoT Plant Management & Execution โดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ซึ่งได้รับการสนันสนุนจาก AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์หลักสูตร

หลักสูตรที่เน้นการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน โดยหลักสูตรนี้จะรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีการวัด วิธีการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการแสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อลดการสูญเสียหรือค้นหา Defect ชิ้นงาน และวิธีการควบคุมกระบวนการโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จํากัดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 3 ท่าน / สถานประกอบการ
  • สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และวิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่รายละเอียด
เนื้อหาอบรมวันที่ 1
09.00 – 16.00 น.
– หลักการในการควบคุมคุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง 16 ฺBig loss และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม Six-Sigma , Cp , Cpk
– ภาคปฏิบัติ ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิต ทำการวัดค่าของชิ้นงานและหาสาเหตุปัญหาที่เกิดกับชิ้นงาน
เนื้อหาอบรมวันที่ 2
09.00 – 16.00 น.
– หลักการและวิธีการใช้เครื่องมือวัดในการควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง
– วิเคราะห์ความผันแปรจากข้อมูลการวัด
เนื้อหาอบรมวันที่ 3
09.00 – 16.00 น.
– เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อควบคุมคุณภาพและแนวทางแก้ไขเพื่อลดความผันแปร
– ภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
– การควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและการแสดงผลแบบ Real-time

ภาพบรรยากาศวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพบรรยากาศอบรมวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566

Scroll to Top