เกี่ยวกับเรา

มิติใหม่ของศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล คือ ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สําคัญ 14 หน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนําระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการผลิตสาขาต่างๆ ตรงความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 สามารถใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเน้นการสาธิตและการปฏิบัติ ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนนักศึกษา ตั้งอยู่ ณ ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ศูนย์กลางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

SIMTEC TRAINING METHOD

Online

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนรู้แบบออนไลนที่สะดวกและทันสมัย ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาพร้อมบทเรียนและแบบทดสอบความรู้เสมือนเรียนปฎิบัติจริง

Onsite

อบรมเชิงปฎิบัติกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัย และเรียนรู้เทคนิคการใช้งานจริงจากวิทยาการเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต

Hybrid

การเรียนแบบผสมผสานระหว่าง Online และ Onsite ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของสถาบันฯรองรับการเรียนที่ต้องใช้เครื่องมือในการสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ก่อนเข้ามาฝึกปฎิบัติจริงที่สถาบันฯ

LEARNING FACILITIES

ห้องเรียนที่พรั่งพร้อมในรูปแบบที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เวิร์กช็อปที่ออกแบบเป็นพิเศษในลักษณะไลน์การผลิตจําลอง (Learning Factory) ที่ติดตั้งเครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ครบครัน อุปกรณ์การเรียนการสอนอันทันสมัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการฝึกอบรมให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LEARNING FACTORY

MITUTOYO INSTITUTE OF METROLOGY
FACTORY IOT STUDIO
LEAN AUTOMATION SYSTEM INTEGRATORS (LASI)
Scroll to Top