หลักสูตร Low Cost Automation

.

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของ Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI), Japan

หัวข้อการฝึกอบรม

• Introduction to Role of QC&QA
• Lean Manufacturing for Measurement
• Smart Line Demonstration
• Introduction to Measurement Tools and Instruments
• Automatic Measurement Demonstration:
• Linear Guage, Bore Guage, and LSM
• Introduction to Vision Inspection
• Automatic Vision Inspection Demonstration

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการอัตโนมัติ โดยใช้หลักการ Lean Manufacturing  ผสมผสานกับความรู้ด้าน Karakuri และเสริมสร้างความเข้าใจการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation Design)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

Lean Manufacturing

ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางของลีน คือลดความสูญเปล่าของกระบวนการที่ไมจําเป็นออกไปแล้วออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเสถียรและลดเวลาการผลิต

Lean Karakuri Kaizen

เพื่อทำความเข้าใจแนวคิด และวิธีการปรับปรุงกระบวนการในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการศึกษาเวลาด้วยระบบ Karakuri ที่ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้เกิดพลังงานจลน์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นการประหยัดต้นทุน

Low Cost Automation Design

เกิดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนตํ่า และการออกแบบโมดูลอัตโนมัติที่ใช้ได้ในหลากหลายกระบวนการผลิต

Modularity and Motion Task design

สร้างความเข้าใจในเรื่องของ Modularity jig and Micro controller เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับแนวคิดการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนตํ่า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทญี่ปุ่น จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณที่เกี่ยวข้อง
วันที่รายละเอียด
เนื้อหาอบรมวันที่ 1
09.00 – 16.00 น.
– Principle of Lean Manufacturing and Karakuri 
– How to process design concept
– Time study analysis
เนื้อหาอบรมวันที่ 2
09.00 – 16.00 น.
– Lean Karakuri concept
– Time study process improvement
เนื้อหาอบรมวันที่ 3
09.00 – 16.00 น.
– Modularity Design Practice & Low Cost Automation
– Low cost Automation process

ภาพบรรยากาศวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565

E-book เตรียมความพร้อม

ก่อนทำ Automation และ IoT

ไขข้อควรรู้ !

ก่อนทำ Automation และ IoT

เพื่อให้โรงงานของคุณ ได้รับ

ระบบอัตโนมัติที่ดี และเหมาะสมที่สุด

 

Scroll to Top