หลักสูตร เทคโนโลยีการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่

.

จำนวนเปิดรับสมัคร
70 คน
วันที่อบรม
8-9 พฤษภาคม 2567
ระยะอบรม
2 วัน
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (สออ.) กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (APIC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย  (TDIA) โดยการสนับสนุนของ Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) Ltd. – OSG Thai Co., Ltd. – Big Daishowa Co., Ltd.

 

หัวข้อการอบรม

  • เทคโนโลยีการตัดแต่งขั้นรูปโลหะ
  • การเลือกใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ
  • การแก้ไขปัญหาในกระบวนการกลึงชิ้นงาน (1)
  • การแก้ไขปัญหาในกระบวนการกลึงชิ้นงาน (2)
  • เทคโนโลยีล่าสุด ในกระบวนการขึ้นรูปเกลียวใน
  • การขึ้นรูปโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  • นวัตกรรมของระบบจับยึด (Tools Holder) กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิต
  • การแก้ไขปรับปรุงเครื่อง CNC เพื่อทำงานร่วมกับระบบหัวจับพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ภาคอุตสาหกรรม 70 คน
  • สงวนสิทธิ์ไม่เกิน 2 ท่าน/สถานประกอบการ

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

สมัครแล้ว

60 คน

จำนวนที่รับ

70 คน

ข้อมูลผู้เข้าอบรม (Customer)

ข้อมูลผู้ประสานงาน (Coordinator)

การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด

ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการตลาด อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของสถาบันและพันธมิตรของสถาบันฯ กรณีที่สถาบันจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเพิ่มวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่สถาบันแจ้งเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่  [email protected]

Scroll to Top