หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไฮเกจด้วยเกจบล็อก EEC

27-28 พฤษภาคม 2567. 

จำนวนเปิดรับสมัคร
24 คน
วันที่เรียน
27-28 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาเรียน
2 วัน / รุ่น
รูปแบบการเรียน
เรียนภาคทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (Work Shop)
สถานที่
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยการสนับสนุนของ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ EEC MODEL TYPE B

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไฮเกจด้วยเกจบล็อก เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัด มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไฮเกจได้ตามมาตรฐาน ตั้งแต่การเลือกเครื่องมือมาตรฐาน วิธีการสอบเทียบ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสอบเทียบยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือได้

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • สามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไฮเกจด้วยเกจบล็อก
  • สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกวิธี
  • สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม

  • การใช้และการดูแลรักษาไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไฮเกจ
  • ความรู้พื้นฐานด้านมาตรวิทยาและการสอบกลับได้
  •  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไฮเกจด้วยเกจบล็อก
  • การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เจ้าหน้าที่ระบบควบคุมคุณภาพ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดของสถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC
เนื้อหาอบรมวันที่ 1
09.00 – 16.30 น.
08:30 น. – 09:00 น.           ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.           แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.           การใช้และการดูแลรักษาเวอร์เนียคาลิปเปอร์
10:30 น. – 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 11:30 น.           พื้นฐานมาตรวิทยาและการสอบกลับได้
11:30 น. – 12:00 น.           การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507 (ภาคทฤษฎี)
12:00 น. – 13:00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 14:30 น.           การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507 (ภาคปฏิบัติ)
14.30 น. – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.30 น.           การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์
เนื้อหาอบรมวันที่ 2
09.00 – 16.30 น.
08:30 น. – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:30 น. การใช้และการดูแลรักษาไมโครมิเตอร์
09:30 น. – 10:30 น. การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 (ภาคทฤษฎี)
10:30 น. – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น. การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 (ภาคปฏิบัติ)
12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 13:30 น. การใช้และการดูแลรักษาไฮเกจ
13:30 น. – 14:30 น. การสอบเทียบไฮเกจตามมาตรฐาน JIS B 7517 (ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ)
14:30 น. – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 น. – 15:30 น. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบไมโครมิเตอร์และไฮเกจ
15:30 น. – 16:30 น. แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม Post-Test

สมัครแล้ว

33 คน

จำนวนที่รับ

24 คน

Scroll to Top