วิศวฯ 9 มทร. ร่วมลงนาม (MOU) กับสถาบัน SIMTEC ผนึกกำลังเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

SIMTEC MOU_วิศวกรรมศาสตร์ 9 ราชมงคลฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ 9 แห่ง ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยมี นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้มาร่วมงานและ นายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวถึงความเป็นมาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีใจความสำคัญเพื่อร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯด้านการเรียนการสอน งานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร และงานวิจัย

ทั้งนี้ ยังมีการประชุมหารือการดําเนินงาน นำร่องข้อตกลงความร่วมมือ ผ่านการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean IoT System Program โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 นี้ เพื่อยกระดับทักษะความสามารถให้แก่อาจารย์ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top