วิศวะฯ ม.เกษตร ศรีราชา ลงนามความร่วมมือกับ สถาบัน SIMTEC เตรียมความพร้อมยกระดับทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC ) โดยผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ลงนาม  พิธีลงนามได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธาน

และได้กล่าวถึงความเป็นมาของการลงนามในครั้งนี้ มีความสำคัญเพื่อร่วมมือในการยกระดับทักษะด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร และการทำกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ  พร้อมเยี่ยมชม Learning factory  และร่วมหารือเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาในลำดับต่อไป

Scroll to Top