SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิต (SIMTEC) ให้การต้อนรับ นายสมพร โพธิ์กำเนิด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหารและครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ตามโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนสถาบัน SIMTEC และคณะวิทยากรให้การต้อนรับ พร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล และระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top