ประชุมความร่วมมือ แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคณะผู้บริหารและผู้แทนความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรจากทั้ง 13 องค์กร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผอ.สรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมความร่วมมือ แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรจากทั้ง 13 องค์กร เพื่อบูรณาการด้านการหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)  นิคมอมตะซิตี้ ระยอง จ.ชลบุรี

โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมการประชุมจาก 13 องค์กรที่สำคัญ ดังนี้

1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA) 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA)

6. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

7. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 

8. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 

9. สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

10. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

11. สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)

12. สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA)

13. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา และนายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ให้เกียรติเยี่ยมชม Learning Factory ; Smart Production Line และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยวิทยากรประจำสถาบันฯ ด้วย

Scroll to Top