ประชุมคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยผู้แทนจาก 14 หน่วยงานความร่วมมือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำปีสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC) ประจำปี 2565 โดยมีนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท เครือสุมิพล จำกัด เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหารและผู้แทน จาก 14 หน่วยงานความร่วมมือเข้าร่วมประชุมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. นายโฆษิต ผาประคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 2. นายบรรเทา ว่องประชานุกูล  นายช่างเทคนิคอาวุโส  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 3. นายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 4. ดร. ปรีสาร รักวาทิน รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 5. นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 6. นายถาวร ชลัษเฐียร  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 7. ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน  ผู้อำนวยการสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 8. นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
 9. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน        ยานยนต์ไทย
 10. นายสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
 11. นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน
 12. นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 13. นายตรีพล บุณยะมาน รองผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์
 14. นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 15. นายจิระพันธ์  อุลปาทร ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล  (SIMTEC)
 16. นายทองพล อุลปาทร  ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล  (SIMTEC) 
 17. นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
 18. นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
 19. นายนันทวัฒน์ ธนสารเศรณีวณิช ผู้จัดการโครงการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
 20. นายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 21. นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 22. Dr. Fumio Kojima จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ประเทศญี่ปุ่น ที่ปรึกษาและผู้สังเกตการณ์

หลังจากที่ประธานคณะกรรมการฯได้กล่าวเปิดการประชุมและผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือแนะนำตัวแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามวาระ เริ่มจากแนะนำสถาบัน SIMTEC และ Dr.Fumio Kojima จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) แล้วเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ หลังจากนั้นนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ประจำปี 2564 – 2565 การดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีผู้เข้าอบรมประมาณ 9,300 คน  และการเยี่ยมชมสถาบันฯประมาณ 1,950 คน การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพิ่มกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัย จำนวน 6 หน่วยงาน

 ต่อจากนั้นนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้สรุปการดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 อันได้แก่หลักสูตร Low Cost Automation (LCA) มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 219 ราย จาก 102 หน่วยงาน หลักสูตร Future Inspection Solution (FIS) [ AR, SMT ] มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 132 ราย จาก 64 หน่วยงาน  และ โครงการพัฒนาบุคลากร Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE)  ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 975 ราย จาก 457 หน่วยงาน ซึ่งได้การสนับสนุนจาก AOTS หน่วยงานในสังกัด METI, รัฐบาลญี่ปุ่น, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแลสังคม (DEPA) แล้วเปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือได้เสนอแนะข้อคิดเห็น

จากนั้นได้นำคณะกรรมการสถาบันฯ ผู้แทนจาก 14 หน่วยงานความร่วมมือ เข้าเยี่ยมชม SIMTEC Learning Factory มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 นำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่จัดอบรมภายในสถาบันฯ นำโดยคุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร แนะนำ Learning Factory Smart Production Line และสาธิตกระบวนการทำงาน อาทิ Lean IoT Plant management and Execution (LIPE concept CAPDO, Motion Analysis/ Loss Template), Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology (MIM) นำชมห้องการเรียนรู้ระบบลีนออโตเมชั่น (Lean Automation System Integrator – LASI), Factory IoT Operation Room โดยมีทีมวิทยากรของสถาบันฯ ร่วมนำเสนอข้อมูลระหว่างเยี่ยมชม

สุดท้ายเป็นวาระการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น สอดคล้องกับการระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายดีขึ้นตามลำดับ ให้กระจายและครอบคลุมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมากขึ้น เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน EEC ที่กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที ณ ขณะนี้

Scroll to Top