สออ. ร่วมกับ สถาบัน SIMTEC เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์” พัฒนาทักษะผู้แทนครูจากสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์” โดยมี นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมพิธีฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (สออ.) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

โดยการสนับสนุนของสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้แก่ผู้แทนครูจากสถานศึกษา ต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top