SIMTEC ร่วมงานมหกรรม Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จัดงานมหกรรม Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ “มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมข้าราชการ ผู้บริหาร จากภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน

ภายในงานสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้จัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อนำเสนอในหัวข้อ “ระบบควมคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติด้วยระบบดิจิทัล” ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในระดับเยาวชนและยังได้บรรจุอยู่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แรงงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Scroll to Top