ประชุมคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยผู้แทนจาก 14 หน่วยงานความร่วมมือ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC) ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ประจำปี 2566 โดยมีนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTEC ได้รับมอบหมายจากนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานคณะกรรมการสถาบัน SIMTEC ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารและผู้แทน จาก 14 หน่วยงานความร่วมมือเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ กรุงเทพฯ

       โดยมีรายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.   นายยงยุทธ ใจซื่อดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.   นางสาวพนาวรรณ กล้าแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3.   นายวิศรุต กองลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4.   นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

5.   นายไพโรจน์ พาสพิษณุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6.   นางสาวพิมพ์ฤทัย กัลป์ยาณวัจน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7.   นายจุลนภ ศานติพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

8.   นายเอกรินทร์ ไชยยะ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

9. นายธีรชัย  ศรีสุวงศ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

10. นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11. นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

12. ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน ผู้อำนวยการสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

13. คุณไพทิพย์ แท้เที่ยงธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารหลักสูตรและพัฒนาวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

14. นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

15. นายสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

16. นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน

17. นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

18. นายตรีพล บุณยะมาน รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

19. นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

20. นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

21. นางสาวปองนัดดา อุลปาทร รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

22. นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

23. นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

24. นายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด25. นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลังจากที่ประธานคณะกรรมการฯได้กล่าวเปิดการประชุมและผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือแนะนำตัวแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามวาระ นายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขอรับรองรายงาน นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ประจำปี 2565 – 2566 การดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งที่ดำเนินการโดยสถาบัน SIMTEC หรือตามความร่วมมือกับ 14 หน่วยงานและบริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องมือ และวิทยากรผู้บรรยาย อาทิ การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ การควบคุมคุณภาพด้านการผลิต การใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะและปรับปรุงคุณภาพงานกลึง และที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือ การจัดฝึกอบรมออนไลน์สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีนักเรียนระดับ ปวช.-ปวส. ในหัวข้อการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ มีผู้เข้าร่วมกว่า 5,300 คน จากวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีผู้เข้าอบรมประมาณ 10,519 คน  และการเยี่ยมชมสถาบันฯประมาณ 2,494 คน มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต่อจากนั้นนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้สรุปการดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 อันได้แก่หลักสูตร Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) จำนวน 6 หลักสูตร ระดับ Beginner, Expert, Evaluation, Energy, Quality และ Processing ซึ่งได้การสนับสนุนจาก AOTS หน่วยงานในสังกัด METI รัฐบาลญี่ปุ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแลสังคม (DEPA) แล้วเปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือได้เสนอแนะข้อคิดเห็น

 สุดท้ายเป็นวาระการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น โดยเพิ่มด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ และแนวอื่น ๆ ให้กระจายและครอบคลุมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมากขึ้น เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน EEC ที่กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที ณ ขณะนี้

Scroll to Top