SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ LIPE Quality การตรวจสอบคุณภาพ ลด Defect ของชิ้นงาน ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Quality รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ Lean IoT Plant Management Execution (LIPE)  ซึ่งได้รับการสนันสนุนจาก AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC)  มุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพลด Defect ของชิ้นงาน พร้อมความรู้ด้านเทคโนโลยีการวัด วิธีการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการแสดงผลแบบเรียลไทม์ และวิธีการควบคุมกระบวนการโดยการวิเคราะห์ข้อมูล

เนื้อหาหลักสูตร เป็นการฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์หลักการในการควบคุมคุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง 16 Big loss และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม Six Sigma, Cp, Cpk พร้อมทั้งภาคปฏิบัติ ศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิต ทําการวัดค่าของชิ้นงาน และหาสาเหตุปัญหาที่เกิดกับชิ้นงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และวิศวกรในสายการผลิต จากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 14 คน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top