MEGATech สัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสายอุตสาหกรรม ยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปีนี้เป็นปีสำคัญ อีกวาระครบรอบ 35 ปีของสุมพล ถือได้ว่าได้ดำเนินธุรกิจมา ยาวนานและได้สั่งสมประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตลอดจนกระบวนการผลิตอัจฉริยะซึ่งประกอบด้วยระบบ อัตโนมัติและเชื่อมต่อข้อมูลในการพัฒนาการผลิตและการลด ต้นทุน สุมิพลมีความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพในสายงานนี้ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ในด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ชั้นนำ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถรองรับความต้องการทุกด้าน กล่าวได้ว่าสุมิพลเป็นศูนย์รวมของเครื่องมือเครื่องใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิตที่พร้อมสรรพ (The Total Industrial Service Provider) สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอุตสาหกรรมต่างประสบปัญหา หนัก จากการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบัดนี้ค่อยๆ คลี่คลายดีขึ้นแล้ว จึงเป็นโอกาสที่ปรับปรุงพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเข้าใจและมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย สุมิพล ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ระยะปานกลาง 3 ปี (2565-2567) โดยใช้ สโลแกนว่า “Agile Technology” ซึ่งหมายถึงความคล่องแคล่ว ว่องไวและกระตือรือร้นในการปรับตัวสู่ความเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยี (Tech Company) เพื่อการทำงานที่สอดคล้องและประสาน งานกัน ซึ่งจะเพิ่มความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาทางด้านการให้บริการเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 

ในฐานะที่สุมิพลเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมือ อุตสาหกรรม โดยหน้าที่แล้วก็จะต้องดูแลช่วยเหลือลูกค้าในด้านการนำ สินค้าไปใช้อย่างถูกต้อง การให้ความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคด้วยการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งสุมิพลได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

จากประสบการณ์อันยาวนานทําให้สมิพลมองเห็นว่าการจะจัดการฝึก อบรมให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรจะต้องทำในรูปแบบใด การจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล” (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC) 

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หรือ SIMTEC เป็นการต่อยอดและขยายมิติทางด้านการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการฝึกอบรมทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติที่ลงลึกกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมืออย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถขยายหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยรองรับกับ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย สุมิพลตัดสินใจเป็นแกนหลักในการก่อตั้ง สถาบันแห่งนีรวมกับภาครัฐและเอกชนรวม 14 องค์กร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการจาก 7 กระทรวงและหน่วยงานภาคเอกชนอีก 7 แห่ง พร้อมทั้งขอการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ชันนําเกือบ 20 บริษัท นํามาติดตั้งใน Learning Factory ของ SIMTEC โดยสมพล เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้งตัวสถาบันขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ออก จังหวัดระยอง หรือ EEC และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2562 ช่วงแรกทีโควิด-19ระบาดต้องจัดในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) กระนั้น ก็ตามจนถึงบัดนี้มีผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานรวมแล้วกว่าหมื่นคนจากหลายร้อยบริษัท คาดว่าการดำเนินงานจะสามารถทําได้มากยิ่งขึ้น ในปี 2566 เป็นต้นไป SIMTEC ในภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์เทคนิค แห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy) สมัยใหม่ได้เริ่ม บทบาทในการเป็นกลไกที่สำคัญในเรื่องการฝึกอบรมจนเป็นที่รู้จักและ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี SIMTEC ยังได้จัดทำความร่วมมือกับสถาบัน ภายนอกโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ เกิดสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ SIMTEC

“ผมในฐานะประธานกรรมการ SIMTEC มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือในกิจกรรมด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย รามคำแหง จึงเกิดความคุ้นเคยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้คณาจารย์ มองเห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรอันเป็น สิ่งสำคัญที่มีประโยชน์สูงยิ่งสำหรับสังคมและประเทศชาติ คิดว่าปัจจัย เหล่านี้เป็นหนึ่งในโอกาสที่ทำให้ผมได้รับเกียรติเสนอชื่อให้ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Honorary Doctorate in Engineering Program, Industrial Engineering) จากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีนี้ (ได้รับพระราชทานปริญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งผมและครอบครัวมีความยินดีและภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติอันทรงคุณค่า ผมขอปาวารณาตัวที่จะเดินหน้าการพัฒนาบุคลากรโดยจะใช้ SIMTEC เป็นฐานหลักส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป และพร้อมที่จะขยายความร่วมมือไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยไม่มุ่งเน้นในการแสวงหากำไร เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง” คุณจิระพันธ์ กล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นบริษัทสุมิพล

Scroll to Top