SIMTEC ต้อนรับชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ (ACMG)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับนายภูริน  พฤกษ์ศศิธร ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน บริษัท Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd. ในฐานะกรรมการชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ ระยอง พร้อมสมาชิกชมรม เข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เพื่อสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน” บรรยายโดยอาจารย์สว่าง สุขศรี ที่ปรึกษา บริษัท SFE Co.,Ltd., ที่ปรึกษา บริษัท Beyond Edge Co.,Ltd., และวิทยากรให้กับหลายสถาบัน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top