SIMTEC ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรหลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้แทนครูและนักเรียนจากแผนกเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผ่านการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิทัล” รวมทั้งสิ้น 37 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Scroll to Top