SIMTEC และ DETI ร่วมกันจัด “การสอบวัดระดับความรู้และทักษะบุคลากรด้านการออกแบบด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการออกแบบและวิศวกรรมดีอีทีไอ (DETI) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมจัดฝึกอบรม “การสอบวัดระดับความรู้และทักษะบุคลากรด้านการออกแบบด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS” (ระดับ ESSENTIALS) ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีการออกแบบและวิศวกรรมดีอีทีไอ (DETI) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ครั้งที่ 1 ณ สถาบัน SIMTEC

Scroll to Top