SIMTEC ร่วมเปิดการอบรม “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิตอล” (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิทัล” (ภาคปฏิบัติ) อบรมโดยทีมวิทยากรจากสถาบัน SIMTEC โดยมี นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ร่วมด้วย นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ผู้แทนจากสถาบัน SIMTEC บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชลบุรี (อมตะซิตี้ระยอง) พร้อมคณะผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและคณะครู

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมนำร่องการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบ EEC MODEL TYPE A จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Scroll to Top