SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับพร้อมพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบัน SIMTEC

Scroll to Top