SIMTEC ร่วมงานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX) เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ จัดโดย METI ใน METALEX 2022

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ภายในงานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการของอาเซียน “METALEX 2022” สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX) เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมด้วย Ms. OTA Mineko ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือทางวิชาการ จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Director, Technical Cooperation Division, Trade and Economic Cooperation Bureau, METI, Japan) และ Mr. KUWAYAMA Shinya, President of The Association for Overseas Technical Corporation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan. ได้ร่วมกล่าวถึง ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและภาพรวมในการดำเนินโครงการ Digital Transformation (DX) และกล่าวแนะนำ โครงการพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 โครงการ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) 

สำหรับงานสัมมนาที่จัดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อบรรยายถึงผลสัมฤทธิ์ของ 3 โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร (Smart Monodzukuri Support Team, LASI และ LIPE) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (METI) และกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย (MOI) เพื่อเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมการผลิตของไทยเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแบ่งปันประสบการณ์จริงจากบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลมีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาหลักสูตรการอบรมดังกล่าว

ทั้งนี้มีการประกาศถึงแผนการร่วมมือและวิสัยทัศน์จากรัฐมนตรีด้านการอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ  H.E. Mr. NISHIMURA Yasutoshi Minister of Economy, Trade and Industry (METI), Japan โดยมีใจความสำคัญที่ต้องการผลักดันการสร้างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทย พร้อมสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือการปรับปรุง ด้วยหลักการ Kaizen การนำ IoT และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน โดยใช้โมเดลต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งถ่ายโอนระบบที่จะสามารถสร้างบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้กับประเทศไทย

จากนั้นมีการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ LASI โดยผู้แทนจากบริษัทที่ผ่านการฝึกอบรมจาก OJT ในกระบวนการ Systems Intergrator ที่สามารถออกแบบไลน์ผลิต “Lean Automation” โดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ โครงการ LIPE ที่เป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่วิศวกรภายในองค์กรให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม (OEE) ผ่านการใช้อุปกรณ์ IoT และเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยนายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทางสถาบันฯ SIMTEC ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร Smart Monozukuri, LASI และ LIPE อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวอยู่เป็นประจำ จากความพร้อมด้านวิทยากร และห้องปฎิบัตการ LASI แห่งที่ 2 ในประเทศไทย รวมถึงเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนในโครงการ LIPE อีกด้วย

Scroll to Top