SIMTEC ต้อนรับอาจารย์-นิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Learning Factory

ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory และรับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่

Scroll to Top