สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จับมือกับ สถาบัน SIMTEC และ Mitutoyo จัดฝึกอบรม “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ” พัฒนาทักษะครูอาชีวะทั่วประเทศ

ดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานปิดการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ” โดยความร่วมมือกับ SIMTEC และ Mitutoyo เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสมรรถนะด้านการผลิตสมัยใหม่ ให้กับบุคลากรครู 220 คน จากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564

Scroll to Top