การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ควบคุมสำหรับสมาร์ทแฟคทอรี่ขั้นสูง” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อ.กรอ.อศ ยานยนต์และชิ้นส่วน วท.ฉะเชิงเทรา และสถาบัน SIMTEC

วันที่ 27 กันยายน 2564 คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน อ.กรอ.อศ ยานยนต์และชิ้นส่วน รประธานเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ – Hybrid หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ควบคุมสำหรับสมาร์ทแฟคทอรี่ชั้นสูง” สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร เป็นวิทยากรตลอดทั้งหลักสูตร ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อ.กรอ.อศ.ยานยนต์และชิ้นส่วน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top