SIMTEC จัดฝึกอบรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เริ่มให้บริการฝึกอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาอีกครั้ง หลังจากต้องหยุดเป็นการชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 โดยได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบการผลิตอัตโนมัติ” ให้กับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จำนวน 3 วัน คือวันที่ 7, 14 และ 21 สิงหาคม 2563 จากทีมวิทยากรมืออาชีพของสถาบัน

Scroll to Top