คณะ อบจ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม Learning Factory ที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไปในอนาคต 

Scroll to Top