SIMTEC ร่วมกับ 6 หน่วยงาน จัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การทวนสอบพื้นฐานเครื่องมือวัดด้านมิติ”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธิเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานด้านมิติ” เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 แห่ง เป็นบุคลากรทางการศึกษา 565 คน และนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. 3,158 คน รวมทั้งสิ้น 3,723 คน การฝึกอบรมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ที่ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมและเข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 2 วัน จะได้รับประกาศนียบัตรจาก 6 หน่วยงานความร่วมมือฯ อีกด้วย

Scroll to Top