TAPMA ร่วมกับ SIMTEC เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลาและการเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม”

เมื่อวันที่ 8 มีนามคม 2566 ที่ผ่านมา นายพินัย ศิรินคร อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA HRD) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลาและการเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ โดยมี ดร.ณฐาภพ สมคิด สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรมีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานประกอบการชั้นนำรวม 85 คน 

จัดขึ้นโดย ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA HRD) ด้วยการสนับสนุนของ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ส.อ.ท. ร่วมกับกรรมการฝ่าย TAPMA HRD และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันฯ SIMTEC ณ ห้องประชุมสัมมนา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Scroll to Top