SIMTEC ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต้อนรับทีมเยาวชน Innovation Hackathon Camp 2023 : Waste2Wealth Society

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับทีมเยาวชนโครงการ Innovation Hackathon Camp 2023 : Waste2Wealth Society จัดขึ้นโดยสถาบันไทยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจ Startup ที่มีส่วนในการสร้างประโยชน์ให้สังคมและมีความยั่งยืนตามหลัก SDG เกิดเป็นวิสาหกิจแห่งอนาคตที่จะเป็นพลังงานสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยมีคณะเจ้าหน้าที่และทีมวิทยากรผู้บรรยายจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามัธยมตอนปลาย ปวช./ปวส. และนักศึกษาชั้นปีที่1 ทุกสถาบันการศึกษา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0

Scroll to Top