SIMTEC ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทุน (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคอุดรธานี 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมีผู้แทนสถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและนำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของคณะอาจารย์ให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top