สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้จัดการโรงงาน รุ่นที่ 22 เข้าศึกษาดูงานสถาบัน SIMTEC

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภา-อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการโรงงาน (The Factory Management)” รุ่นที่ 22 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “คน หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี” ที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษช่วงเช้าในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่” โดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และช่วงบ่ายหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)” โดยนายณัฐพงศ์ นันทธนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันฯและคณะผู้จัดการโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงงาน การยกระดับทักษะความรู้และทัศนคติให้แก่ผู้จัดการโรงงาน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจของภาคการผลิต โดยประยุกต์จากกรณีศึกษาจริงของสถานประกอบการใน 3 หมวดคือ หมวดการผลิต (Production) หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และ หมวดการบริหารงานทั่วไป (Management) อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

Scroll to Top