SIMTEC ร่วมงาน “เปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC” ส่งเสริมคุณภาพอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมงาน “เปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดระยองที่มีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ชมนิทรรศการ “อาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC” และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “อาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC” โดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้แทนศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ผู้แทนบริษัท เรซ ออโต้ พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Scroll to Top