5 หน่วยงานความร่วมมือ เปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักศึกษาในระดับ ปวส. 2,825 คน จาก 56 สถานศึกษาทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้แทน 5 หน่วยงานความร่วมมือ เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม  นำโดย นายบรรลือ จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้แทนครูผู้สอนวิชามาตรวิทยามิติ นายศมน เพี้ยงบางยาง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายพงศ์พันธ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

การจัดฝึกอบรมออนไลน์ครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565

โดยคณะวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้น ปวส. ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และเตรียมความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบประเมินผลจากครูผู้ควบคุมการฝึกอบรมของแต่ละสถานศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรของ 5 หน่วยงานความร่วมมือด้วย 

สามารถคลิก Link เพื่อเข้าชม การอบรมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่นี่

วันที่ 10 พ.ย. 65 https://youtu.be/noWry4ejSCs.

วันที่ 11 พ.ย. 65 https://youtu.be/MOdQpM9Pe6c

Scroll to Top