SIMTEC ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือ การผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ระหว่าง CTC IAI Center กับ AIS

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือ การผลิตและพัฒนากำลังคอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (CTC IAI Center) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

Scroll to Top