คณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ เข้าศึกษาดูงาน Learning Factory SIMTEC

ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ พร้อมคณะทำงาน ต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 93 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของลีน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

Scroll to Top