SIMTEC ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดี และคณะผู้บริหารฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และผู้แทนฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมหารือเพื่อกำหนดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

Scroll to Top