คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน SIMTEC Learning Factory

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นำโดย นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 68 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory และรับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรของสถาบัน  SIMTEC เพื่อให้นักศึกษาได้มโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่

Scroll to Top