กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนภาคอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) ณ สถาบัน SIMTEC

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา พร้อมด้วยสมาคมอุตสาหกรรมการผลิตเคนยา (Kenya Association of Manufacturing – KAM) และตัวแทนวิศวกรจากภาคอุตสาหกรรม สาธารณรัฐเคนยา จำนวน 14 ท่าน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการนำเทคโนโลยี IoT เริ่มจากพื้นฐานความรู้ทางด้าน IoT ไปจนถึงการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ โดยนำหลักการของ Total Productive Maintenance (TPM) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness; OEE) และการวัดค่าของประสิทธิภาพโดยรวมของคน (Overall Labor Efficiency; OLE) ผสานการออกแบบระบบ Low-Cost Automation (LCA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนในการออกแบบระบบอัตโนมัติ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Fumio Kojima ที่ปรึกษาด้านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ด้วย โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 4 วัน

จากนั้นได้มีการประชุมหารือถึงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ในการนำหลักสูตร Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) ไปใช้ในการต่อยอดเพื่อเสริมทักษะทางด้านวิศวกรรมแก่ผู้ผลิต พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงงานและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อถ่ายโอนความรู้ให้แก่สาธารณรัฐเคนยา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

Scroll to Top