SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรกจ.) เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยระบบดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 โดยวิทยากรจากสถาบัน SIMTEC และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top