SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ศรีราชา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเทคนิคการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหัวข้อ “การวัดมิติโรงงานฉลาด” เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านการวัดมิติสมัยใหม่ให้กับนักศึกษา โดยวิทยากรจากสถาบัน SIMTEC ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top