SIMTEC ต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ม.เกษตรฯ ศรีราชา เข้าศึกษาดูงาน Learning Factory

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ SIMTEC ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวนทั้งสิ้น 17 คน  เข้าเยี่ยมชม SIMTEC Learning Factory รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ พร้อมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บูรณาการระบบ” โดยนายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ ของสถาบันฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0 ต่อไป

Scroll to Top