คณะวิศวกรรมศาสตร์ รามคำแหง และ สถาบัน SIMTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC) ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้การกำกับของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ก่อนพิธีลงนามได้มีการกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานกรรมการบริษัท สุมิพลฯ โดยท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามฯ ในการลงนามครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ทวีสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้แทนลงนามและพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ เป็นผู้แทนลงนามและพยานฝ่ายบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันฯร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านทักษะและความรู้ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการยกระดับให้มีมาตรฐานสากลโดยขยายให้ครอบคลุมถึงภาคอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย

Scroll to Top