คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (TNIC) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ SIMTEC

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 75 คน  เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบการผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของลีน” พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory และรับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่

Scroll to Top