SIMTEC ร่วมกับ สออ. จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาทฤษฎีเชิงปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาทฤษฎีเชิงปฏิบัติ” ในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” และ “การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จํากัด  (MITUTOYO) และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SUMIPOL) โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ  SIMTEC และผู้แทนความร่วมมือของแต่ละสถาบันฯ ร่วมงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top